Bibliography

Archives

Bundesarchiv

 • R 58/214 Reichssicherheitshauptamt (Reich Security Main Office).

 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Lithuanian central state archives)

 • f. 378 Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas (Ministry of Interior, State Security Department).

 • f. 379 Lietuvos respublikos Vidaus reikalų minsiterijos Savivaldybių departamentas (Ministry of Interior Municipality Department).

 • f. 383 Užsienio reikalų ministerija (Ministry of Foreign Affairs).

 • f. 391 Švietimo ministerija (Ministry of education).

 • f. 399 Alytaus apskrities viršininkas (Alytus District Commandant).

 • f. 400 Biržų apskrities Viršininkas (Biržai District Commandant).

 • f. 402 Kauno miesto ir apskrities viršininko byla. Lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija. (Kaunas (Kowno) city and District. Organisation for cooperation of Lithuanians and Jews).

 • f. 404 Panevėžio apskrities Viršininkas (Panevėžys District Commandant).

 • f. 412 Šiaulių apskrities Višininkas (Šiauliai District Commandant).

 • f. 552 Lietuvos “Tarbut” draugijos ir draugijos Vilniaus skyrius (Vilnius branch of Lithuania’s “Tarbut” association).

 • f. 593 Žydų karių dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės karuose sąjunga (Union of Jewish Fighters for Lithuanian Independence).

 • f. 620 Žydų Tautos taryba ir Seimo žydų frakcija (Jewish National Council and Jewish Parliamentary Faction).

 • f. 781. Plungės žydų vidurinė mokykla (Jewish secondary school in Plungė).

 • f. 790. Utenos žydų privatinė progimnazija (Jewish private pro-gymnasium in Untena).

 • f. 923 Lietuvos respublikos Ministrų kabinetas (Government of the Lithuanian Republic).

 • f. 1265 Šiaulių apskrities policijos vadas (Šiauliai District Police Head).

 • f. 1362 Marijampolės miesto savivaldybė (Marijampolė Municipality).

 • f. 1382 Žydų draugijos “Javne” privatinės gimnazijos (Private gymnasiums of the Jewish association Yavne).

 • f. 1522 Biržų apskrities pradžios mokyklų inspektoriai (Inspectors of the Biržai District elementary schools).

 • f. R–181 Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (the Council for the Affairs of Religious Cults under the Council of Ministers of the Lithuanian SSR).

 • f. R-743 Lietuvos statistikos vadyba (Lithuania’s statistical management).

 • f. R-1399 Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vadas (Chief of the Security Police and SD of the Lithuanian General Region).

 • f. R-1444 Lietuvos generalinės srities Kauno miesto komendantūra (Lithuanian General Region’s Kaunas Military Commandant).

 • f. R-1550 Lietuvos generalinės srities kariuomenės aprūpinimo valdyba (Lithuanian General Region’s German Army Housing Administration).

 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (Manuscript division of the Wroblewski library of the Lithuanian academy of sciences)

 • f. L-A Atsisaukimai (proclamations).

 • f. 166 Izidorius Kisinas.

 • Lietuvos ypatingasis archyvas (Lithuanian special archives)

 • f. 1771 Lietuvos komunistų partijos (LKP) Centro komitetas (Central Committe of the Lithuanian Communist party).

 • f. 3109 Lietuvos komunistų partijos (LKP) Vilniaus miesto komitetas Vilnius’ city committee of the Lithuanian Communist party).

 • f. K–1 Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetas (KGB) (The committe of the state security of the Lithuanian SSR (KGB)).

 • Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos archyvas (Archives of the Seimas of the Republic of Lithuania)

 • f. 2 Lietuvos Respublikos Seimo Dokumentai (Documentary Fond of the Seimas of the Republic of Lithuania).

 • Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (Berlin)

 • Gesandtschaft Kaunas 249, DR 5, Nr. 3a.

 • Archive of the YIVO Institute for Jewish Research Doc. No. 77052.

Periodicals

Apžvalga, Atgimimas, Aufbau, Darbas, Gazeta Codzienna, HaLevanon, Hamelits, Haneeman, Hatsefira, Israel Nachrichten, Laikinosios vyriausybės žinios, Laisvė, Lietuva, Lietuvos aidas, Lietuvos Jeruzalė, Lietuvos statistikos metraštis, Lietuvos ūkininkas, Lietuvos žinios, Olamenu, Rytas, Šiaurės Atėnai, Švietimo darbas, Tautos mokykla, Tiesa, Trimitas, Vairas, Varpas, Verslas, Viltis, Di yidishe shtime.

Books and Articles

 • ii Seimo stenogramos.1923.

 • Ackerman Walter. “Nach Palästina durch Wirballen – A Hebrew Gymnasium in Lithuania”. Studies in Jewish Education 7 (1995): 3853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Adler Eliyana. “Private Schools for Jewish Girls in Russia”. PhD diss., Brandeis University 2003.

 • Akty, izdavaemye Vilenskoiu Arkheograficheskoiu Kommissieiu dlia razbora Drevnikh Aktov (AVAK), Vol. 5. Vilnius: Russkii Pochin, 1871; vol. 28, Vilnius: Russkii Pochin, 1901.

 • Alekna Viktoras. “Švietimas”. In Širvintos,209227. Vilnius: Versmė, 2000.

 • Aleksandravičius Egidijus. “Hebrew Studies at Vilnius University and Lithuanian Ethnopolitical Tendencies in the First Part of the 19th Century”. Lituanus 37 (1991): 5 22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alroi Gur. Hamahapekha hashketa: hahagira hayehudit me-haimperiya harusit, 1875–1924.Jerusalem: Merkaz Zalman Shazar, 2008.

 • Altman Alexander. Moses Mendelssohn. London: Littmann, 1998.

 • Altshuler Mordechai. Soviet Jewry since the Second World War: Population and Social Structure.Westport: Greenwood Press, 1987.

 • Anan’ich Boris. Bankirskie doma v Rossii, 1860–1914: Ocherki chastnogo predprinimatel’stva.Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aničas Jonas, “Lietuvių ir žydų kultūrinio bendradarbiavimo draugija”. In: Lietuvos Jeruzalė, 1992, no.8 (34): 2.

 • Anishchenko Evgeny. Cherta osedlosti. Minsk: ARTI-FEKS, 1998.

 • Anušauskas Arvydas, ed. Lietuva, 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anušauskas Arvydas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais. Vilnius: Mintis, 1996.

 • Anušauskas Arvydas. Teroras ir nusikaltimai žmogiškumui: pirmoji sovietinė okupacija (1940–1941).Vilnius: Margi raštai, 2006.

 • Anušauskas Arvydas, Inga Petravičiūtė, and Liudas Truska. Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940–1953 metais. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anysas Martynas. Kova dėl Klaipėdos: atsiminimai, 1927–1939. Chicago: Kultūrai remti draugija, 1978.

 • Arad Yitzhak. Ghetto in Flames: the Struggle and Destruction of the Jews in Vilna in the Holocaust, New York: Holocaust Library, 1982.

 • Arad Yitzhak. Kholokost: Katastrofa evropeiskogo evreistva (1933–1945). Jerusalem: Yad Va-Shem, 1990.

 • Arad Yitzhak. “The Murder of the Jews in German-occupied Lithuania (1941–1944)”. In The Vanished World of the Lithuanian Jews, edited by Alvydas Nikžentaitis, Stefan Schreiner, and Darius Staliūnas, 175198. Amsterdam, New York: Rodopi, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arkheograficheskii sbornik dokumentov, otnosiashchikhsia k istorii Severo-Zapadnoi Rusi, izdavaiemyi pri Upravlenii Vilenskogo uchebnogo okruga, edited by P.A. Gil’tebrandt, F.G. Eleonskii, and A.L. Mirotvortsev. Vol. 4. Vilnius: Pech. Gub. Pravleniya, 1867.

 • Atamukas Solomonas. Evrei v Litve xiv–xx veka. Vilnius: Lituanus, 1990.

 • Atamukas Solomonas. Lietuvos žydų kelias: nuo xiv a. iki xx a. pabaigos. Vilnius: Alma littera, 1998.

 • Asaf David. “lam hatora befolin bimeot ha-17-ha-18”. In: Kiyum va-shever. Yehudey polin be-doroteyhem, edited by Israel Bartal, and Israel Gutman. 7683. Jerusalem: Merkaz Zalman Shazar, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo posėdžių stenogramos. The first regular session, the 57th sitting (evening), 8 May 1990. Accessed 1 September 2015. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=251004.

 • Bacon Gershon. “La société juive dans le royaume de la Pologne du Congrès (1860–1914)”. In La société juive á travers l’histoire, edited by Shmuel Trigano, 623664, vol. 1. Paris: Fayard, 1992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bagušauskas Juozapas Romualdas, and Arūnas Streikus, eds. Lietuvos kultūra ideologijos nelaisvėje, 1940–1990: dokumentų rinkinys.Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bal Makhshoves. “Avrom Mapu” (atiud). In Shriftn. Vol. 2, 1927. Vilnius: B. Kletskin, 1911.

 • Bałaban Mejer. “Kagal”. In: Istoria evreiskogo naroda. Vol. 11. 132160. Moscow: Mir, 1914.

 • Bałaban Mejer. “Pravovoi stroi evreev v Pol’she v srednie i novye veka”. Evreiskaia starina 3 (1910): 324346.

 • Baliulis Algirdas, Mikulionis Stanislovas, and Miškinis Algimantas. Trakų miestas ir pilys: istorija ir architektūra. Vilnius: Mokslas, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balšaitis Julius, Arnoldas Piročkinas, and Alfonsas Skandūnas. “Mokyklų istorija”. In Jurbarkas: Istorijos puslapiai,225260. Vilnius: Pradai, 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balshan Zvia. “Maavakan shel yehudey lita al zekhuyotehem haleumiyot, 1917–1918”. Shvut 10 (1984): 6782.

 • Bardach Juliusz . “Żydzi w Birżach radziwiłłowskich w xviixviii wieku”. Przegląd historyczny 51/1–2 (1990): 199220.

 • Baron Salo. A Social and Religious History of the Jews. Vol. 16. New York: Columbia University Press, 1976.

 • Bartal Israel. The Jews of Eastern Europe, 1772–1881. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.

 • Bartal Israel. Me-umah le-le’om: yehudei mizrah-eiropah, 1772–1881. Tel Aviv: Ministry of Defense, 2002.

 • Bartal Israel. “Mordechai Aaron Ginzburg: A Lithuanian Maskil Faces Modernity”. In From East and West: Jews in a Changing Europe 1750–1870, edited by Frances Malino and David Sorkin, 126147. Oxford: Blackwell Pub, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartal Israel. “The Vilna Gaon as a Portender of Zionism – Pseudo – Epigraphy in the Service of the Movement”. In: The Gaon of Vilnius and the Annals od Jewish Culture, edited by Izraelis Lempertas. 157163. Vilnius: Vilnius University Publishing Hause, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartusevičius Vincas, Joachim Tauber, and Wolfram Wette. Holocaust in Litauen: Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941. Koln und Weimar: Böhlau Verlag, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bar-Yosef Hamutal. “Lea goldberg ve-hashir ha-litai ha-amami . In Mimerkazim le-merkaz: sefer nurit guvrin, edited by Avner Holzman, 437459. Tel Aviv: Universitat Tel Aviv, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bauža Česlovas, ed. Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais.Vilnius: Diemedis, 2000.

 • Be’er-Marx Roni. “Halevanon: Re-Interpretation of an Orthodox Organ”. In Vilniaus Žydų intelektualinis gyvenimas, 108121. Vilnius: Mokslo aidai, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beizer Mikhail. “Pomogaia v nuzhde i v bor’be. Posylochnaia programma ‘Dzhointa’ i ‘Nativa’ dlia sovetskikh evreev, 1950–1970 gody”. In Evreiskaia emigratsiia iz Rossii, 1881–2005, edited by Oleg Budnitskii. Moscow: ROSSPEN, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belova Ol’ga, and Vladimir Petrukhin. Evreiskii mif’ v slavianskoi kul’ture.Moscow-Jerusalem: Gesharim, 2008.

 • Bendikaitė Eglė. Sionistinis sąjūdis Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.

 • Ben-Shalom Ram. “Between Official and Private Dispute: the Case of Christian and Provence in the Late Middle Ages”. AJS Review 27/16 (2003): 2372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berger Shlomo. “Yiddish on the Borderline of Modernity: Language and Literature in Early Modern Ashkenazi Culture”. Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts 6 (2007): 113122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beilinson Shaul. Darki ha-aruka leyerushalayim.Yisrael: givat Slaim, 1995.

 • Bergman Eleonora. “Jüdische Städte und Bezirke in Polen in der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert”. In: Wiener Jahrbuch für Jüdische Geschichte, Kultur und Museumwessen 5 (2000–2001): 7791.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berman Aharon. “Ha-gimnasya ha-ivrit be-Kovna”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 136139. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berman Leyb. In loyf fun yorn: zikhroynes fun a yidishn arbiter. New York: Memuarn-komitet baym dvinsker bund brentsh 75, Arbeter-ring in Amerike, 1945.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernstein Michał, “Przywileje Królewskie miasta Merecza”. Kwartalnik Litewski 6 (1911): 5366.

 • Bershadskii Sergei. “Istoriia vilenskoi evreiskoi obshchiny”. Voskhod 7 (1881): 77131; 10 (1886): 125–138; 4 (1887): 58–73; 7–8 (1887): 1–32.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bershadskii Sergei. Litovskie evrei. Istoriia ikh iuridicheskogo i obshchestvennogo polozheniia v Litve ot Vitovta do Liublinskoi unii. St Petersburg: Tpografiia M.M. Stasiulevicha, 1883.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bershadskii Sergei. Russko-evreiskii archiv. Dokumenti i materiali dlia istorii evreev v Possii.Vol. 1–3.St Petersburg: Obschestvo dlia raspostraneniia prosvecheniia mezhdu evreiami v Rossii, 1882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binkytė Rūta, Jakulytė-Vasil Milda, and Jokubauskis Giedrius. “The Jewish village of Degsnė: a Case Study”. In: Jewish Space in Central and Eastern Europe. Day -to-Day history, edited by Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė and Larisa Lempertienė. 185194. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biržiška Vaclovas. “Lietuvos aukštosios mokyklos”. In Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas: Šviesa, 1990.

 • Bistritski Natan. Ha-hinukh ha-ivri ba-gola. Tel Aviv: Haarets, 1933.

 • Błaszczyk Grzegorz. “Liczebność Żydów na Żmudzi w xvixviii w. ”. Biuletyn Żydowskiego Institutu historycznego w Polsce 1–2 (1988): 2331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blecking Diethelm. “Maccabi Movement”. In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Accessed 1 September 2015. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Maccabi_Movement.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bloch A.I.Teshuva”. Proceedings of the Association of Orthodox Jewish Scientists 1 (1966): 106112.

 • Brandišauskas Valentinas. Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą (1940 06–1941 09).Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996.

 • Breinin Reuven. Avraham Mapu, hayav u-sefarav.Pietrekow: Belrotovski 1900.

 • Broides Yitzkhak. Vilna Ha-TziyonitVe-‘askaneha. Tel Aviv: Association of Immigrants from Vilna and the Vicinity, 1939.

 • Broyer Mordechai. “Rabanim-doktorim be-folin-lita bi-ymey ha-kibush ha-germani, 1914–1918”. Bar-Ilan 24–25 (1989): 117153.

 • Brustein William I. Roots of Hate. Anti-semitism in Europe before the Holocaust. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

 • Brutskus Boris. Statistika evreiskogo naseleniia. Raspredelenie po territorii, demograficheskie i kulturnye priznaki evreiskogo naseleniia po dannym perepisi 1897 g.St Petersburg, 1909.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bubnys Arūnas. Holokaustas Lietuvoje 19411944. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2011.

 • Bubnys Arūnas. “Kauno getas, 1941–1944”. Genocidas ir reziztencija 2 (2004): 2130.

 • Bubnys Arūnas. “Die litauischen Hilfspolizeibataillone und der Holocaust”. In Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941, edited by Vincas Bartusevičius, Joachim Tauber, and Wolfram Wette, 117131. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bubnys Arūnas. “Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities žydų likimas”. In Šiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942,4249. Vilnius: Sapnų sala, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bubnys Arūnas. “Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas, 1941–1944”. Genocidas ir rezistencija 2 (14) (2003): 743.

 • Cammy Justin. “Tsevorfene bleter: The Emergence of Yung Vilne”. Polin 14 (2001): 170191.

 • Cammy Justin. “The Politics of Home, the Culture of Place: The ‘Yung-Vilne’ Miscellany of Literature and Art, 1934–1936”. In Jüdische Kultur(en) im neuen Europa – Wilna 1918–1939, edited by Marina Dmitrieva, and Heidemarie Petersen, 117133. Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cassel Borukh Haim. “Di shtot keydan”. In Keydan: a zaml-bukh, edited by Borukh Haim Cassel, and Haim Yakov Epshtein, 345. New York: Printmore Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cholawski Shlom. Kama gaaguim, kama khen: Nesvizh, Vilna, Rakov.Tel Aviv: Irgun ha-partizanim, 2002.

 • Čepaitis Virgilijus. Su Sąjūdžiu už Lietuvą nuo 1988 06 03 iki 1990 03 11. Vilnius: Tvermė, 2007.

 • Čepas Ričardas. “Veliuonos valsčiaus savivaldybė 1918–1940”. In Veliuona,155200. Vilnius: Versmė, 2001.

 • Cieśla Maria, Żydzi w Wielkim Księstwie Litewskim 1632 – 1764. Sytuacja prawna, demografia, działalność gospodarcza. PhD diss., Institutte of History of the Polish Academy of Sciences, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen Hagit. Be-hanuto shel mokher ha-sefarim.Jerusalem: Magnes 2006.

 • Cohen Israel, Vilna, Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1943.

 • Cohen Israel. “The Chief Rabbis of Vilna”. In: Essays in Honour of J.H. Hertz, on the Occasion of his Seventieth Birthday, September 25, 1942 (5703), edited by Isidore Epstein et al.London: Edward Goldston, 1942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen-Mushlin Aliza et al., ed. Synagogues in Lithuania: A Catalogue. Vilnius: Academy of Arts Press, 2012.

 • Cohen Nathan. “Sifrut Yiddish ha-tzeira be-Polin sebein shetei ha-milkhamot, pirsumeha u-maavakeha le-hakara”. In Kiyum va-shever, edited by Yisrael Bartal, and Yisrael Gutman. Vol. 2, 233252. Jerusalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Civinskas Remigijus. “Žydų miestiečių luominis statusas ir jo kaita xix a. viduryje”. In “Žydų klausimas” Lietuvoje xix a. viduryje, eds. Vladas Sirutavičius, and Darius Staliūnas, 3352. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corrsin Stephen D.Aspects of Population Change and of Acculturation in Jewish Warsaw at the End of the Nineteenth Century: The Censuses of 1882 and 1897”. In The Jews in Warsaw: A History, edited by Wladyslaw T. Bartoszewski, and Antony Polonsky, 212231. Oxford: Blackwell, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corrsin Stephen D. Warsaw before the First World War: Poles and Jews in the Third City of the Russian Empire, 1880–1914.Boulder: East European Monographs, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cygielman Shmuel A. Artur. Jewish Autonomy in Poland and Lithuania until 1648 (5408). Jerusalem: Shlomo Nathan, 1997.

 • Dan Robert. “Isaac Troky and his ‘Anti-Trinitarian Sources’”. In Occident and Orient: A Tribute to the Memory of Alexander Schreiber, edited by Dan Robert. 6982. Budapest: Akadémiai Kiadó, Leiden: E.J. Brill, 1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dawidowicz Lucy S. Iš tos vietos ir laiko. Atsiminimai 1938–1947. Vilnius: Garnelis, 2003.

 • Dekel-Chen Jonathan. “Agriculture”. In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. Accessed 15 May 2014. http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Agriculture.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dieckmann Christoph. “Das Ghetto und das Konzentrationslager in Kaunas 1941–1944”. In Die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Entwicklung und Struktur, edited by Christoph Dieckmann, Ulrich Herbert, and Karin Orth, 439471. Göttingen: Wallstein Verlag, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dieckmann Christoph. “Deutsche und litauische Interessen. Grundlinien der Besatzung in Litauen 1941 bis 1944”. In Holocaust in Litauen. Krieg, Judenmorde und Kollaboration im Jahre 1941, edited by Vincas Bartusevičius, Joachim Tauber, and Wolfram Wette, 6376. Köln-Weimar-Wien: Böhlau 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dieckmann Christoph and Sužiedėlis Saulius. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį.Vilnius: Margi raštai, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dik Isaac Meyer. Ha-oreah. Königsberg: s. t., 1860.

 • Dinur Benzion, ed. Mikhtevei Avraham Mapu.Jerusalem: Bialik Institute 1970.

 • Doctór Jan. “Konwertyta mimo woli. Sprawa rabina ziemskiego Litwy Samuela ben Jakowa (Jana Serafinowicza)”. Kwartalnik historii Żydów 3 (2007), 271284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dolbilov Mikhail. Russkii krai, chuzhaia vera: etnokonfessionalnaia politika imperii v Litve i Belarusii pri Aleksandre ii. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dolbilov Mikhail, and Alesei Miller, eds. Zapadnye okrainy Rossiiskoi imperii.Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2006.

 • Dynner Glen. “Legal Fictions: The Survival of Rural Jewish Tavernkeeping in the Kingdom of Poland”. Jewish Social Studies: History, Culture, Society 16, no. 2 (2010): 2866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dubiński Piotr. Zbiór praw i przywilejow miastu stolecznemu W.K.L. Wilnowi nadanych. Vilnius: 1788.

 • Dubnov Simon. “Istoricheskie soobshcheniia. Podgotovitel’nye raboty dlia istorii russkikh evreev”. Voskhod 9 (1894): 112113.

 • Dubnov Simon, eds. Oblastnoi Pinkos Vaada glavnykh evreiskikh obshchin Litvy: sobranie postanovlenii Vaada (Seima) ot 1623 do 1761.St Petersburg: Tipografia I. Lurie, 1909.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eidintas Alfonsas. Lietuvos žydų žudynių byla. Vilnius: Vaga, 2002.

 • Eidintas Alfonsas. Žydai, lietuviai ir holokaustas, Vilnius: Vaga, 2002.

 • Eidintas Alfonsas, and Raimundas Lopata, eds. Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai, 1917–1918. Vilnius: Mokslas, 1991.

 • Eisenbach Artur. Emancypacja Żydow na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim.Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

 • Eisenbach Artur. “The Four Years Sejm and the Jews”. In The Jews in old Poland, 1000–1795. Edited by Antony Polonsky, Jakub Basista, and Andrzej Link-Lenczowski. London: I.B. Tauris, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eliach Yaffa. There Once Was a World: A Nine-hundred-year Chronicle of the Shtetl of Eishyshok.Boston: Brown, Little & Company, 1998.

 • El’iashevich Dmitrii. Pravitelstvennaia politika i evreiskaia pechat’ v Rossii, 1797–1917: Ocherki istorii tsenzury. St Petersburg, Jerusalem: Mosty kultury-Gesharim, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elinas Mejeris, and Dimitrijus Gelpernas. Kauno getas ir jo kovotojai. Vilnius: Mintis, 1969.

 • Epstein Baruch. Mekor Barukh. Vilnius: Romm, 1928.

 • Etkes Immanuel. The Gaon of Vilna: the Man and His Image. Berkeley: University of California Press, 2002.

 • Etkes Immanuel. “Parashat ha-Haskalah mita’am ve-hatemurah be-ma’amad tenuat ha-Haskalah be-Russia”. Zion 43 (1978): 264313.

 • Etkes Immanuel. Rabbi Israel Salanter and the Mussar Movement: seeking the Torah of Truth. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Etkes Immanuel. “The Relation between Talmudic Scholarship and the Institution of Rabbinate in Nineteenth-century Lithuanian Jewry”. In Scholars and Scholarship: the Interaction between Judaism and Other Cultures, edited by Leo Landman, 107132. New York: Yeshiva University Press, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Evreiskie khroniki xvii stoletiia. Epokha ‘khmelnichyny’, research, translation and commentary by Saul Borovoi. Moscow, Jerusalem: Gesharim, 1997.

 • Faitel’son Aleks. Nepokorivshiesia: letopis’ evreiskogo soprotivleniia. Tel Aviv: Dzhoint, 2001.

 • Feiner Shmuel. Haskalah and History. Oxford, Portland: Littman Library of Jewish Civilization, 2004.

 • Feiner Shmuel. “Ha-ma’avak ba-Haskala ha-mezuyefet ugevuloteha shel ha-modernizatzia ha-yehudit”. In Mi-Vilna le-yerushalayim, edited by David Assaf et al., 1219. Jerusalem: Magnes 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feiner Shmuel. “‘Hamatsref’: Ha-sefer ha-avud shel ha-Haskala u-mekhabro Isaac Aizik Kovner”. Tarbitz 58 (1989): 261276.

 • Feiner Shmuel. The Jewish Enlightenment.Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.

 • Feiner Shmuel, ed. Me-Haskalah lokhemet le-Haskalah meshameret. Jerusalem: Merkaz Dinur 1993.

 • Feiner Shmuel. “Yalag ke-anti-Clarical u-kelokhem be-milkhemet ha-tarbut ha-yehudit”. Sadan 3 (1998): 211229.

 • Feingold Ben-Ami. “Ha-Haskalah keotopia: ha-mikre shel Yehuda Leib Gordon”. In Rega Shel Huledet, edited by Hanan Hever, 1738. Jerusalem: Bialik Institute 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Feingold Ben-Ami. “Ha-sefer ve-ha-sifrut ke-nose be-siporet hamaskilit”. Teuda 5 (1986): 85100.

 • Fin Shemuel Yosef. Safa le-neemanim. Vilnius: Y.L. Mats, 1881.

 • Firkovich Zaria. Sbornik starinnych gramot i uzakonenii Rossiskoii Imperii kasatel’no prav i sostoiania russko-poddanych karaimov. St Petersburg: Tipografia I.I. Zharinova, 1890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fishman David E.The Kingdom on Earth is Like the Kingdom in Heaven: Orthodox Responses to the Rise of Jewish Radicalism in Russia”. In Yashan mipne hadash: mehkarim be-toldot yehude mizrah eropah ve-tarbutam shay le-Emanuel Etkes. Vol. 2, 227260. Jerusalem, Shazar Center, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fishman David E. The Rise of Modern Yiddish Culture. Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 2005.

 • Fishman David E. Russia’s First Modern Jews: the Jews os Shklov.New York: New York University Press, 1996.

 • Fram Edward. Ideals Face Reality. Jewish law and life in Poland 1550–1655.Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1997.

 • Frankel Jonathan. Prophecy and Politics: Socialism, Nationalism, and the Russian Jews, 1862–1917. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Freeze ChaeRan Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Hanover: Brandeis University Press, 2002.

 • Friedlander Yehuda. “The controversy between M.L. Lilienblum and the world of the Yeshivot as depicted in ‘Mishnat Elisha ben Avuyah’”. In Jewish Education and Learning, edited by Glenda Abramson, and Tudor Parfitt, 143156. Chur: Harwood Academic Publishers 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frost Simon. Schooling as a Socio-Political Expression. Jerusalem: Gazele Distribution Trade, 1998.

 • Gar Yoseph. “Ha-gimnasya ha-yehudit-ha-miskharit be-Kovna”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 172173. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garncarska-Kadary Bina. “The Poalei-Zion Left Party in the Municipal Councils in Poland, 1919–1929”. Gal-Ed 12 (1991): 6191.

 • Gąsiorowski Stefan.Karaimi w Koronie i na Litwie w xv-xviii wieku.Cracow: Austeria, 2008.

 • Gelerter Menakhem. Ha-gimnasya ha-ivrit Tarbut be-rovna. Jerusalem: Alfa, 1973.

 • Geleževičius Rimgaudas. Holokausto teisingumas ir restitucija Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę (1990–2003).Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelpernas Dmitrijus. “Kai kurie pasipriešinimo Kauno gete nušvietimo klausimai”. In Atminties dienos: tarptautinė konferencija, skirta Vilniaus geto sunaikinimo 50-mečiui, 1993 m. spalio mėn. 11–16 d., 324334. Vilnius: Baltos lankos, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gimžauskas Edmundas. Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 1915–1923. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ginaitė-Rubinsonienė Sara, Atminimo knyga: Kauno žydų bendruomenė 1941–1944 metais. Vilnius: Margi raštai, 1999.

 • Ginzburg Shaul. Historishe verk. Vol. 2. New York: S.M. Ginzburg Testimonial Committee, 1937.

 • Gitelman Zvi. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917–1930. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “De non tolerandis iudaeis: on the introduction of the anti-Jewish laws into Polish towns and the struggle against them”. In: Studies in Jewish History Presented to Professor Raphael Mahler on this Seventy-Fifth Birthday, edited by Sh. Yeivin, 3952. Merhavia: Sifriyat Poalim, 1974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “Władza dominalna Żydów – arendarzy dóbr ziemskich nad chłopami w xviixviii w”. Przegląd historiczny 81/1–2(1990): 189198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “Poles and Jews in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Rejection or Acceptance“. Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas 22 (1974): 24860.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “Żydowscy konwertyci w społeczeństwe staropolskim”. In: Społczeństwo staropolskie. Studia i szkice. Vol. 4, edited by Anna Izydorczyk and Andrzej Wyczański. 195248. Vol. 4. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “Żydowski Sejm Czterech Ziem w społecznym i politizcnym ustroju dawnej Rzeczypospolitej”. In Żydzi w dawnej rzeczypospolicie, edited by Andrzej Link-Lenczowski and Tomasz Polański. 4458.Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg Jacob. “Pierwszy ruch polityczny wśród Żydów polskich. Plenipotenci Żydowscy w dobie Sejmu czteroletniego”. In: Lud żydowski w narodzie polskim: materialy sesji naukowej w Warszawie 15–16 wrzesień 1992, edited by Jerzy Michalski. 4563, Warsaw: Instytut Historii PAN, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldin Semion. “Deportation of Jews by the Russian Military Command, 1914–1915”. Jews in Eastern Europe 41, no. 1 (2000): 4073.

 • Goldin Semion. “Deportatsiia russkoi armiei evreev iz Kovenskoi i Kurliandskoi gubernii (aprel’–mai 1915 g.)”. In Evrei v meniaiushchiemsia mire. Materialy 5-i mezhdunarodnoi konferentsii, Riga, 16–17 sentiabria, 2003, edited by German Branover, and Ruvin Ferber, 260265. Riga: Tsentr iudaiki Latviiskogo Universiteta, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldshtein Yosef. Bein Tziyon ut mediniut le-tziyonutma’asit: Ha-tenuah ha-tziyonit be-rusiyah be-reshitah. Jerusalem, Magnes Press, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldsmith A.Di vilner historish-etnographishe geselshaft un ir muzei”. In Vilner almanakh, edited by AharonYitzkhak Grodzenski, 189194. Vilnius: Ovnt-kuryer, 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldstein Sidney, and Alice Goldstein. Lithuanian Jewry 1993: A Demographic and Sociocultural Profile. Jerusalem: The Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry, 1997.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordon Harry. The Shadow of Death: The Holocaust in Lithuania. Lexington: University press of Kentucky, 1992.

 • Greenbaum Masha. The Jews of Lithuania, Jerusalem: Gefen, 1995.

 • Gradinskaitė Vilma. “The First Exhibition of Jewish Artists in Kaunas (1920–1940) from the Art Critic’s Perspective”. In Iggud. Selected Essays in Jewish Studies, edited by Tamar Alexander, vol. 3, 115129. Jerusalem: World Union of Jewish Studies, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Graženė Vitalija. Lietuvos vaikų darželio pedagogikos bruožai iki 1940 m. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 1998.

 • Grigoraitis Vidas. “Lengvųjų automobilių nacionalizavimas Lietuvoje”. Genocidas ir rezistencija 1 (5) (1999): 105120.

 • Grinblat-Goren Natan. “Nitsanei hasifrut haivrit be-lita”. In Yahadut lita, edited by N. Oren et al., vol. 2, 258259. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grinius Kazys. Atsiminimai ir mintys. Vol. 1. Tübingen: Patria, 1947.

 • Grosman Moritz. Yidishe vilne in vort un bild. Vilnius: Matz 1925.

 • Grušeckis Viktor. Talmudas žydų. Vol. 1. Riga: Liudviko Jakavičiaus knygynas 1905.

 • Guldon Zenon, and Wijaczka Jacek. Procesy o mordu rytualne w Polsce w xvixviii wieku. Kielce: DCE, 1995.

 • Gurevich Aaron. Srednevekovyi mir: kul’tura bezmolstvuiushchego bol’shinstva. Moscow: Iskustvo, 1990.

 • Gurliand Yaakov. Kvod ha-Bayit.Vilnius: Romm 1858.

 • Gustaitis Rolandas. Kaišiadorių regiono žydai.Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2006.

 • Gutmann Israel et al., eds. Enzyklopädie des Holocaust: die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Vol. 2, 3. Berlin: Argon, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guzenberg Irina. “Vilniaus geto darbo stovyklos ir 1942 m. gyventojų surašymas”. In Vilniaus getas: kalinių sąrašai. Vol. 2 (supplement to the almanac Žydų muziejus), 523. Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halevi-Etsion (Holtsberg), Yitzkhak Rephael. “Ha-zerem ha-hinukhi ‘yavne’ be-lita”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 160165. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hasman Rephael et. al., eds. Yahadut Lita. Vol. iii. Tel Aviv: Am ha-sefer 1967.

 • Hasman Rephael. “Yahadut lita ha-atsmait be-zrihata u-ve-shkiata”. In Yahadut lita: temunot ve-tsiyurim, edited by David Kamzon, 4. Jerusalem: Mosad ha-rav Kook, 1959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hilberg Raul. Die Vernichtung der europäischen Juden. Vol. 2. Frankfurt am Main: Fischer, 1990.

 • Hertz Jacob S., ed. Di geshikhte fun Bund. Vol. 1. New York: Undzer Tsayt, 1960.

 • Hertz Jacob S.Di umlegale prese un literature fun Bund”. In Pinkes far der forshung fun der yiddisher literatur un prese. Vol. 2, 294366. New York: Congress for Jewish Culture, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hildermeier Manfred. “Die rechtliche Lage der jüdischen Bevölkerung im Zarenreich und in Polen: Einige vergleichende Aspekte”. In Juden in Ostmitteleuropa von der Emazipation bis zum Ersten Weltkrieg, edited by Gotthold Rhode, 321357. Marburg/Lahn: Herder-Institut, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Historishe shriftn fun YIVO. Vol. 3: Di yidishe sotsialistishe bavegung biz der grindung fun Bund,610625. Vilne-Paris, 1939.

 • Horn Maurycy. Powinnośći wojenne Żydow w Rzeczypospolitej w xvi i xvii w. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

 • Horn Maurycy. Żydowskie bractwa rzemieślnicze na ziemiach polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich w latach 1613–1850. Warsaw: Agencja “Blik”, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horowitz Brian. Jewish Philanthropy and Enlightenment in Late-Tsarist Russia. Seattle and Washington: University of Washington Press, 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hundert Gershon David. Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of Modernity. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hundert Gershon David. “Jewish Urban Residence in the Polish Commonwealth in the Early Modern Period”. Jewish Journal of Sociology 26 (1984): 2534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hundert Gershon David. “The Role of the Jews in Commerce in Early Modern Poland-Lithuania”. Journal of European Economic History 16 (1987): 245275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iantovskii Shimon. Sud’by evreiskikh obshchin i ikh sinagog.SSSR. 1976–1987. Jerusalem: Makhanaim, 2003.

 • I.[ešmanta], A. AB žydų mokyklai. Marijampolė: Dirvos spaustuvė, 1928.

 • Iosade Yakov. “Bortsy Kaunasskogo getto”. In Chiornaia kniga, edited byVasilii Grossman, and Il’ia Erenburg, 290296 (Vilnius: Yad, 1993).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janulaitis Augustinas. Žydai Lietuvoje: bruožai iš Lietuvos visuomenės istorijos xivxix a. Kaunas, 1923.

 • Jurginis Juozas, and Ingė Lukšaitė. Lietuvos kultūros istorijos bruožai (feodalizmo epocha iki aštuonioliktojo amžiaus.) Vilnius: Mokslas, 1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kagan Berl. Yidishe shtet, shtetlekh un dorfishe yishuvim in lite biz 1918.New York: Simcha Graphic Associates, 1991.

 • Kahan Arcadius. Essays in Jewish Social and Economic History. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1986.

 • Kalik Judith. “Patterns of contacts between the Catholic Church and the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth: the Jewish debts”. Scripta Hierosolymitana 38 (1998): 102122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalik Judith. “The Orthodox Church and the Jews in the Polish-Lithuanian Commonwealth”. Jewish History 17 (2003): 229237.

 • Kamenskii Aleksandr. “‘Tsarstvo razuma’ i ‘evreiskii vopros’: Kak Yekaterina Vtoraia vvodila chertu osedlosti v Rossiiskoi imperii”. Accessed 1 December 2014. http://ekaterina2.bnd.ru/entry/kamenski/index.php. Last.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplanas Jisraelis and Jurgis Talmantas. Amatininkas. Lietuvių kalbos skaitymai bei gramatikos pratimai. Kaunas: S. Joselevičiaus spaustuvė, 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kariv Avraham. Lita mekhorati.Haifa: Yeridim 1960.

 • Kassow David Samuel. “The Uniqueness of Jewish Vilna”. In Tarptautinės mokslinės konferencijos “Vilniaus žydų intelektualinis gyvenimas iki Antrojo pasaulinio karo” medžiaga / Proceedings of the International Scientific Conference “Jewish Intellectual Life in Pre-war Vilna”, edited by Larisa Lempertienė, 147161. Vilnius: Mokslo aidai, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katz Dovid. “Jewish Cultural Correlates of the Grand Duchy of Lithuania”. In Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Tradicija ir Paveldo Dalybos, edited by Alfredas Bumblauskas, Šarūnas Liekis, and Grigorijus Potašenko, 169204. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2008).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katz Dovid. Lithuanian Jewish Culture. Vilnius: Baltos lankos, 2004.

 • Katz Jacob and Bernard Dov Cooperman. Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages.New York: Syracuse University Press, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katzenelenbogen Uriah. The Daina: An Anthology of Lithuanian and Latvian Folk-songs.Chicago: Lithuanian News Pub. Co, 1935.

 • Katzenelson Gideon. Ha-milhama ha-sifrutit bein ha-kharedim ve-ha-maskilm.Tel Aviv: Dvir 1954.

 • Kaubrys Saulius. “Integration, Participation, and Exclusions: Lithuanian Jews in Municipal Self-governments, 1918–1940”. Simon Dubnow Institute Yearbook 10 (2011): 145160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaubrys Saulius. National Minorities in Lithuania: An Outline. Vilnius: Vaga, 2002.

 • Kaubrys Saulius. “Tautinių mažumų dalyvavimas rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą, 1920–1926: kiekybinių charakteristikų projekcija”, Parlamento studijos: mokslo darbai 4 (2005): 127129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaubrys Saulius.Lietuvos mokykla 1918–1939 m.: galios gimtis. Vilnius: Statistikos tyrimai, 2000.

 • Kaubrys Saulius. “Lietuvos žydų lojalumo raiška: apsisprendimo variacijos 1918–1939 m.” In: Abipusis pažinimas: Lietuvių ir žydų kulturiniai saitai, specialusis “Lietuvos istorijos studijų” leidinys (vol.8), edited by Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. 104117. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kauno žydų gimnazija.Programa.Kaunas: Lietuvos Švietimo Ministerija, 1925.

 • Każmierczyk Adam. Żydzi w dobrach prywatnych: w świetle sądowniczej i administracyjnej praktyki dobr magnackich w wiekach xvixviii. Krakow: Uniwersytet Jagielloński, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keidošiūtė Elena. “Mariae vitae kongregacijos misionieriška veikla”. Lietuvos istorijos studijos, 24 (2009): 3849.

 • Khersonskii Milan. Evreiskim kollektivam khudozhesvennoi samodeiatel’nosti 50 let. Vilnius: Lietuvos žydų bendruomenė, 2006.

 • Khersonskii Milan. “Teatr ikh sud’by”. Vilnius 6 (1996): 109122.

 • Khrust Yoseph., ed. Keydan. Sefer zikaron.Tel-Aviv: Irgun yotsey keydan be-yisrael, 1977.

 • Kisin Avraham. “Beit ha-sefer ha-ivri le-or ha-reforma ha-klalit shel beit ha-sefer be-lita”. In Bemisholey ha-hinukh. Vol. 1. No. 2, 1318. Kaunas: Y. Kuznitski, E. Bilis, 1936.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kizilov Mikhail. “Two piyyutim and a Rhetorical Essay in the Northern (Troki) Dialect of the Karaim Language by Isaac ben Abraham Troki”. Judaica 1–2 (2007):6475.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klausner Israel. Mi-katowitz ‘ad Bazel. Vol. 1, 2. Jerusalem: Zionist Library of the World Zionist Federation, 1965.

 • Klausner Israel. Vilna Yerushalayim de’lita, dorot rishonim 1495–1881.Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad 1988.

 • Klier John D. Imperial Russia’s Jewish Question, 1855–1881.Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

 • Klier John D. Rossiia sobiraet svoikh evreev. Prosikhozhdenie evreiskogo voprosa v Rossii, 1772–1825.Moscow, Jerusalem: Mosty kul’tury-Gesharim, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klier John D.What Exactly Was the Shtetl?” In The Shtetl: Image and Reality, edited by Genady Estraikh, and Mikhael Krutikov, 122. Oxford: Legenda, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klier John D., “Why were Russian Jews not Kaisertreu?”, Ab Imperio 4 (2003): 4158.

 • Klinchin P. Evreiskoe naselenie Rossii po dannym perepisi 1897 g. i po noveishym istochnikam.Petrograd: Kadima, 1917.

 • Kloyzner Yisrael. Vilna, yerushalayim de-lita. Vol. 1–2. Kibbutz Lokhame Hagetaot: Muzeon Lokhame Hagetaot, 1988.

 • Kolesneva Ol’ga. “Evreiskie rabochie Belarusi i zakonodatel’stvo Rossiiskoi imperii kontsa xix–nachala xx vv.”. In Evrei Belarusi. Istoriia i kultura. Sbornik statei, 4959 Minsk: Chetyre chetverti, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kolitz Haim Immanuel. Hahoze Milita.Jerusalem: Reuven Mass 1990.

 • Kon Pinhas. Zabiegi Uniwersytetu Wileńskiego o utworzenie szkoly początkowej dla Żydów w Wilnie w latach 1808–1820. Vilnius: Lux 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korczak-Marla Ruzhka. Plamia pod peplom. Jerusalem: Biblioteka-Aliia, 1997.

 • Kosharovskii Iulii. My snova evrei. Ocherki po istorii sionistskogo dvizheniia v Sovetskom Soiuze. Vol. 1. Jerusalem: Iu. Kosharovskii, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kosman Marceli. “Dokumenty wielkiego księcia Witolda”, Studia źródłoznawcze Comentationes 16 (1971): 139169.

 • [Kotik Yekhezkel].Journey to a Nineteenth-Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik edited by David Assaf. Translated by Margaret Birstein. Detroit: Wayne State University Press, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kouts Gideon. “Ha-iton ha-ivri ha-rishon be-eiropa”. Kesher 29 (2001): 1826.

 • Kouts Gideon. La naissance de la presse hébraïque moderne.Paris: Maisonneuve et Larose 1980.

 • Krausnick Helmut.Hitlers Einsatzgruppen: Die Truppe des Weltanschauungskrieges, 1938–1942.Frankfurt am Main: Fischer, 1993.

 • Kreis Semion. “Batei Sefer Yehudiim BeSafa HaRusit BeRusiya HaTsarit”. PhD. diss., Jerusalem: The Hebrew University, 1994.

 • Krupavičius Mykolas. “Lietuvių-žydų santykiai Hitlerio okupacijos metu”. In Mykolas Krupavičius. Visuomeniniai klausimai: straipsnių rinkinys iš jo palikimo.Chicago: Popiežiaus Leono xiii fondas, 1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulbak Moshe.Vilnius. Translated by Alfonsas Bukontas. Vilnius: Vaga, 1997.

 • Kulik Alexander. “Evrei drevnei Rusi: istochniki i istoricheskaia rekonstruktsia”. In: Istoriia evreiskogo naroda v Rossii. Edited by Israel Bartal. Vol.1. Ot drevnosti do rannego Novogo vremeni.189213. Moskow: Mir, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulkes Sheine. “Di kinder bibliotek bam centraln bildungs-komitet”. In Vilner almanakh, edited by AharonYitzkhak Grodzenski, 213214. Vilnius: Ovnt-kuryer, 1939.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kureckytė Janina. “Žydų aukštesniųjų mokyklų raidos bruožai Lietuvos Respublikoje”. In Lietuvos žydų švietimas ir kultūra iki Katastrofos. Mokslinės konferencijos medžiaga, edited by Izraelis Lempertas, 3043. Vilnius: Lituanus, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kušeliauskas Serafinas Laurynas. Talmudas žydų. Tilžė, 1886.

 • Kvietkauskas Mindaugas. Vilniaus literatūrų kontrapunktai: ankstyvasis modernizmas, 1904–1915. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lafin Yaacov. Keset ha-sofer.Berlin: Korneg 1857.

 • Laurinavičius Česlovas, and Vladas Sirutavičius. Lietuvos istorija. Vol. 12. Part 1: Sąjūdis: nuo “persitvarkymo” iki Kovo 11-osios. Vilnius: Baltos lankos, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazauskienė Aistė. “Interesai ir konfliktai. Vietinės savivaldos kūrimas 1918–1919 metais”. Darbai ir dienos 34 (2003): 1734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lazauskienė Aistė. Lietuvos Respublikos savivaldybių raida 1918–1920 m. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007.

 • Lazutka Stanislovas and Edvardas Gudavičius, ed. Privilegiia evreiam Vitautasa Velikogo 1388.Moscow, Jerusalem: Evreiskii universitet v Moskve, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lebensohn Adam Hakohen. Emet Ve’emunah. Vilnius: Finn & Rozenkrantz 1867.

 • Lederhendler Eli. “Did Russian Jewry Exist Prior to 1917?” In Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union, ed. Yaacov Roi, 1527. Portland: Frank Cass, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leszczyński Anatol. Sejm Żydow Korony 1623–1764. Warsaw: Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, 1994.

 • Leshchinsky Yaakov. “Di ekonomiste lage fun di yidn in lite, 1919–1939”. In Lite, edited by Mendel Sudarski et al.. Vol. 1, 827941. New York: Kultur-gezelshaft fun litvishe yidn, 1951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leshchinski Yaakov. “Ha-kalkala ve-hademografiya shel yahadut lita, 1919–1939”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 91100. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leshchinski Jakob. Dos yidishe folk in tsifern.Berlin: Klal Farlag, 1924.

 • Leshchinsky Jakob. Der yidisher arbeter in rusland.Vilnius, 1906.

 • “Levanda Lev”. In Kratkaia Evreiskaia Entsiklopedia. Accessed 7 April 2016. http://eleven.co.il/?mode=article&id=12346&query=.

 • Levin Dov. “B.N. Cesarkas to the Prezidium of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union”; “The struggle for institutions of Jewish culture in Soviet Lithuania, 1956–1958”; “Three documents, including a letter to Nikita Khrushchev”. Jews and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe 3, no 13 (1990): 4954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin Dov. “Die Beteiligung der litauischen Juden im Zweiten Weltkrieg”. Acta Baltica: straipsnių rinkinys 16 (1976): 172184.

 • Levin Dov. “Organizovannoe spasenie evreev, perezhivshikh Kholokost (‘Brikha’), iz Pribaltiiskikh gosudarstv v 1944–1946 godakh”. In Evreiskaia emigratsiia iz Rossii, 1881–2005, edited by Oleg Budnitskii, 175186. Moscow: ROSSPEN, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin Dov. “Toldot yehudey latviya”. In Pinkas Hakehillot. Latvia ve-Estonia, 150. Jerusalem: Yad Vashem, 1988.

 • Levin Dov. Trumpa žydų istorija Lietuvoje. Vilnius: Izraelio ambasada ir kt., 2000.

 • Levin Sholem. Untererdishe kemfer.New York: Sholem Levin bukh-komitet, 1946.

 • Levin Vladimir. “Ha-politika ha-yehudit ba-imperiya ha-rusit be-eydan ha-reaktsiya, 1907–1914”. PhD diss., Hebrew University of Jerusalem, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin Vladimir. “Orthodox Jewry and the Russian government: an attempt at rapprochement, 1907–1914“. East European Jewish Affairs 39, no. 2 (2009): 187204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin Vladimir. “Politics at the Crossroads – Jewish Parties and the Second Duma Elections, 1907”. In Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur. Vol. 2, edited by Dan Diner 129146. Munich: K.G. Saur Verlag, 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levin Vladimir. “Synagogues in Lithuania: A Historical Overview”. In Synagogues in Lithuania: A Catalogue, edited by Aliza Cohen-Mushlin et al. Vol. 1, 1741. Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levinson Avraham. Ha-tenua ha-ivrit ba-gola. Warsaw: Ha-eksekutiva shel ha-brit ha-ivrit ha-olamit, 1935.

 • Levinson Avraham. Toldot yehudey Varsha. Tel Aviv: Am Oved, 1953.

 • Levinsonas Josifas, ed. Šoa (Holokaustas) Lietuvoje: skaitiniai. Vol. 2. Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2004.

 • Levitats Isaac. The Jewish Community in Russia, 1772–1844.New York: Columbia University Press, 1943.

 • Liekis Šarūnas. “On Jewish Participation in the Taryba in 1918”. Lithuanian Historical Studies 4 (1999): 6282.

 • Liekis Šarūnas. A State within a State? Jewish autonomy in Lithuania 1918–1925. Vilnius: Versus aureus, 2003.

 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. Vol. 4. Trakai. Edited by Algirdas Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. Vol. 5. Merkinė. Edited by Algirdas Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Finansų ministerija: CSB, 1923.

 • Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, second amended and expanded edition. Vol. 1. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 1999.

 • Lietuvos komjaunimas skaičiais, 1919–1979. Vilnius: Mintis, 1980.

 • Lietuvos Komunistų partija skaičiais, 1918–1975: statistikos dokumentų rinkinys.Vilnius: Mintis, 1976.

 • Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis: Steigiamasis suvažiavimas. Vilnius: Mintis, 1990.

 • Lieven Anatol. Pabaltijo revoliucija: Estija, Latvija, Lietuva – kelias į nepriklausomybę. Vilnius: Baltos lankos, 1996.

 • Libovich-Arieli Tuvia. “Ha-gimnasya ha-ivrit ‘or’ be-Vilkomir”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 152154. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lifshitz Yaakov. Zikhron Yaakov.ii. Kaunas: Droler 1927.

 • Lilienblum Moshe Leib. Ktavim otobiographiyim. Vol. 1. Jerusalem: Mosad Bialik 1970.

 • Lipets Dov. “Ha-hinukh ha-ivri ve-hatnua ha-ivrit be-lita haatsmait”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al., vol. 2. Tel-Aviv: Hotsa’at Igud Yots’e Lita Be-Yi’sra’el, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Litvin Mikhail. O nravakh tatar, litovtsev i moskvitian. Moscow: MGU, 1994.

 • Litvinov Emanuel. “Aliia – 76”. Sion 19 (1977): 6775.

 • Livni David. Yerushalaym de-lita. Vol. 2. Tel-Aviv: Dfus Strud, 1930.

 • Livshin Yoseph. Geografiya shel lita. Kaunas: A. Ptashek, 1927.

 • Lopata Raimundas. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius: Mintis, 1996.

 • Löwe Heinz-Dietrich.Antisemitismus und reaktionare Utopie: Russischer Konservatismus im Kampf gegen den Wandel von Staat und Geselschaft, 1890–1917. Hamburg: Hoffmann und Campe (Historische Perspektive, 13), 1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lowenstein Steven. “The Complicated Language Situation of German Jewry, 1760–1914”. In Speaking Jewish-Jewish Speak: Multilingualism in Western Ashkenazic Culture, edited by Shlomo Berger et al., 332. Leuven: Peeters, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Łowmiański Henryk and Łowmiańska Maria, eds.Akty cechów wileńskich. Vilnius, 1939.

 • Lukšaitė Ingė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: xvi a. trečias dešimtmetis–xvii a. pirmas dešimtmetis. Vilnius: Baltos lankos, 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukšionytė-Tolvaišienė Nijolė. “Buildings in Kaunas”. In Jewish Cultural Heritage in Lithuania, edited by Alfredas Jomantas, 102112. Vilnius: Versus aureus, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lurie Ilya. Eda u-medina: hasidut habad be-imperiyah ha-rusit, 1828–1882.Jerusalem: The Magnes Press, 2006.

 • Luz Ehuz. Parallels Meet: Religion and Nationalism in the Early Zionist Movement. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1988.

 • Mačiulis Dangiras. “Žvilgsnis į vieno pogromo anatomiją”. In Kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika xix a. – xx a. pirmojoje pusėje, edited by Vladas Sirutavičius, and Darius Staliūnas, 181196. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maggid-Steinschneider Hillel Noah. Ir vilna. Vol. 1. Vilnius: Widow and Brothers Romm, 1900.

 • Mahler Raphael. “Żydzi w dawnej Polsce w świetle liczb. Struktura demograficzna i społeczno – ekonomiczna Żydow w Koronie w xviii wieku”. In: Przeszłość demograficzna Polski.131180. Warsaw, 1967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makhshoves Bal. “Avrom Mapu”. In Shriftn. Vol. 2, 1927. Vilnius: B. Kletskin, 1911.

 • Mann Jacob. Texts and Studies in Jewish History and Literature. Vol. 2, Karaitica. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maor Itzkhak. Ha-tenuah ha-tziyonit be-rusiyah. Jerusalem, the Zionist Library, 1973.

 • Maor Itzkhak. Sionistskoe dvizhenie v Rossii. Jerusalem: Biblioteka Aliya, 1977.

 • Margolis Rachilė. “Pogrindinė antifašistinė organizacija FPO Vilniaus gete (1942–1943)”. In Atminties dienos: tarptautinė konferencija, skirta Vilniaus geto sunaikinimo 50-mečiui, 1993 m. Spalio mėn. 11–16 d., edited by Emanuelis Zingeris, 296310. Vilnius: Baltos lankos, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mark Yudel. “Ha-gimnasya ha-yehudit ha-realit be-Vilkomir”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 170171. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masinės žudynės Lietuvoje, 1941–1944: dokumentų rinkinys. Vol. 2. Vilnius: Mintis, 1973.

 • Maslauskienė Nijolė. “Lietuvos komunistų sudėtis 1940 m. spalio – 1941 m. birželio mėn.“. Genocidas ir rezistencija 2(6) (1999): 77104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Materialy do dziejów Sejmu Czteroletniego. Vol. 6. Edited by Artur Eisenbach, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski and Janusz Woliński. Wrocław – Warszawa – Cracow: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969.

 • Melman Yisrael. “Ha-gimnasya ha-ivrit be-Ponevezh”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 147148. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelsohn Ezra. Class Struggle in the Pale: the formative years of the Jewish workers movement in tsarist Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendelsohn Ezra. The Jews of East Central Europe between the World Wars. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

 • Mendelsohn Ezra. On Modern Jewish Politics.New York: Oxford University Press, 1993.

 • Mendelson-Mishkots M.I.Ha-gimnasya ha-ivrit be-Vilkovishk”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 151. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meškauskas Kazimieras, et al., eds. Lietuvos pramonė ikisocialistiniu laikotarpiu.Vilnius: Mintis, 1976.

 • Meilus Elmantas. Žemaitijos kunigaikštytės miesteliai xvii a. ii pusėje–xviii a.: raida, gyventojai, amatai, prekyba.Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meyer Michael. “The German Model of Religious Reform and Russian Jewry”. In Danzig between East and West, edited by Isidor Twersky, 6791. Cambridge: Harvard University 1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • “Mikhtevei Shmuel Yosef Finn”. Pardes 3 (1897): 150156.

 • Michałowska-Mycielska Anna. Sejm Żydów Litewskich (1623–1764). Warsaw: Dialog, 2014.

 • Michałowska-Mycielska Anna. Między demokracją a oligarchią: wladze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarzędzu. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michałowska Anna. “Stosunki między Żydami a Karaimami w Wielkim Księstwie Litewskim (xvixviii w.)”. In: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Vol. 3 (Suplement No. 1 do Studia Judaica), edited by Krzysztow Pilarczyk. 4752. Cracow: Polska Akademia Umiejętności, 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michelsohn Zvi. “Ha-otonomia ha-tarbutit be-latvia u-beit hasefer ha-ivri”. In Ha-hinukh ve-ha-tarbut ha-ivrit be-eiropa bein shtei milkhamot ha-olam, edited by Zvi Scharfstein, 171200. New York: Ogen, 1957.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miknys Rimantas. Lietuvos demokratų partija 1902–1915. Vilnius: A. Varno personalinė įmonė, 1995.

 • Miller Alexei. The Romanov Empire and Nationalism. Essays in the Methodology of Historical Research. Budapest, New York: Central European University Press, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mintz Alan. “Banished from their Father’s Table”: Loss of Faith and Hebrew Autobiography.Bloomington: Indiana University Press, 1989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mir vern poyerim.Zamblukh fun landvirtshaftlekher shul un ferme fun “ort”. Kaunas: ORT, 1935.

 • Mishell William. Kaddish for Kovno: Life and Death in a Lithuanian Ghetto, 1941–1945.Chicago: Chicago Review Press, 1988.

 • Mishkinsky Moshe. “Regional Factors in the Formation of the Jewish Labor Movement in Czarist Russia”. YIVO Annual 14 (1969): 2752.

 • Motieka Egidijus. Didysis Vilniaus Seimas. Vilnius: Saulabrolis, 1996.

 • Nadav Mordechai. “Jewish Ownership of Land and Agricultural Activity in 16th Century Lithuania”. In Studies in the History of the Jews in Old Poland in Honor of Jacob Goldberg, edited by Adam Teller, 160165. Jerusalem: Magnes Press, 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nadler Allan. The Faith of the Mithnagdim: Rabbinic Responses to Hasidic Rapture. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

 • Nanes Zerakh. “Vilne in di revolutsioner oktober teg fun 1905”. In Vilne: A zamlbukh gevidmet der shtot vilne, edited by Jefim Jeshuurin, 162166. New York: Vilner Branch 467 of the Workmen’s Circle, 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oppenheim Israel, “The Kovno Circle of Rabbi Yitzhak Elhanan Spektor: Organizing Western Public Opinion over Pogroms in the 1880“. In Organizing Rescue: National Jewish Solidarity in Modern Period, edited by Selwyn Ilan Troen, and Benjamin Pinkus, 91126. London: Routledge, 1992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nathans Benjamin. Beyond the Pale. The Jewish Encounter with Late Imperial Russia. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ozolas Romuladas. Žvaigždės blėsta auštant: sugyvenimai, arba 1987–1990 metų dienoraščių puslapiai. Vilnius: Vaga, 2007.

 • Paperna Avraam. “Iz Nikolaevskoi epokhi”. In Evrei v Rossii. xix vek, 27176. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2000.

 • Paritsky Alexander. Molitva.Jerusalem: VERBA Publishers, 2006.

 • Parush Iris. “Women Readers as Agents of Social Change among Eastern European Jews in the Late Nineteenth Century”. Gender & History 9 (1997): 6082.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pažėraitė Aušra. Litvakiško ortodoksinio judaizmo formavimasis. Vilnius: Versus aureus, 2005.

 • Pelli Moshe. The Age of Haskalah: Studies in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany. Leiden: E.J. Brill, 1979.

 • Petrauskienė Marina, ed. Fotografas Chaimas Kaplanskis / Photographer Chaimas Kaplanskis. Photo Album-Catalogue. Telšiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrovskii-Shtern Yohanan. Evrei v russkoi armii 1827–1914. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2003.

 • Piechotka Maria and Piechotka Kazimierz. “Dzielnice żydowskie w strukturże przestrzennej miast Polskich”. In: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej. EditedAndrzej Link-Lenczowski, and Tomas Polański. 306320 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pietkiewicz Krzysztow. Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiełłończyka: studia nad dziejami państwa i spoleczeństwa na przełomie xvi i xvi wieku.Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilarczyk Krzysztof. “Printing the Talmud in Poland in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”. Polin: Studies in Polish Jewry 15 ( 2002): 5964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pilch Judah. “The Heder Metukan”. PhD diss., Philadelphia, Dropsie College, 1952.

 • Plieg Ernst Albrecht. Das Memelland 1920–1939. Deutsche Autonomiebestrebungen im litauischen Gesamstaat. Würzburg: Holzner, 1962.

 • Pinkas ha-kehilot. Polin / pinkas Hakehilot. Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland. Vol. 8, edited by Shmuel Spector. Jerusalem: Yad Vashem, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plavin Berl (Boris). Khronika odnogo klassa.Kiron, 1997.

 • Polonsky Antony. The Jews in Poland and Russia. Vol. 1: 1350 to 1881, vol. 2, 1881 to 1914. Oxford, Portland: The Littman Library of Jewish Civilization, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polonski Antony. “Warsaw”. In The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, edited by Gershon David Hundert. Vol. 2, 19932004. New Haven and London: Yale University Press/YIVO, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polska Stanisławowska w oczach cudzoziemców. Edited by Wacław Zawadski. Vol. i., Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.

 • Porter Brian. When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-century Poland. New York, Oxford: Oxford University Press, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Postman Neil. The Disappearance of Childhood. New York: Delacorte Press, 1982.

 • Poška Antanas. Judėjos slėniais ir aukštumomis. Vilnius: Džiugas, 1996.

 • Pranaitis Justinas Bonaventūra. Krikščionis žydų Talmude arba slaptingas rabinų mokslas apie krikščionybę. Seinai: Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės spaustuvė, 1912.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pšibilskis Vygintas Bronius. Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas. Veiklos studija ir atsiminimų publikacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ptaśnik Jan. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Cracow: Nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, 1934.

 • Puišytė Ruta, and Darius Staliūnas, eds. Žydų gyvenimas Lietuvoje: parodos katalogas / Jewish Life in Lithuania: exhibition catalogue.Vilnius: Valstybinis Gaono žydų muziejus, 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Puzinas Jonas.Šiaulių miestas. Istoriniai bruožai. Šiauliai: Kraštotyros draugija, 1930.

 • Rabinovich Rephael. “Hakhsharat ha-morim levatey-sefer ivriim”. In Yahadut lita, edited by Natan Goren et al. Vol. 2, 158159. Tel Aviv: Igud yotsey lita be-yisrael, 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rabinson Yaakov. “Ha-gimnasion ha-ivri, matsavo u-teudato”. In Beit sifrenu. Kovets pedagogi, ed. Shalom Tscharna, vol. 1, 8. Kaunas: Tarbut, 1922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rakeffet-Rothkoff Aaron. “Rabbi Yitzhak Elhanan Spektor of Kovno, Spokesman for ‘agunot’”. Tradition 29 (1995): 520.

 • Ran Leizer. Yerushalayim de-lite: iliustrit un dokumentirt. Vol. 2. New York: Vilner Albom Komitet, 1986.

 • Ransel David L.The Ethno-cultural Impact on Childbirth and Disease among Women in Western Russia”. Jews in Eastern Europe 45, no. 2 (2001): 2747.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raudeliūnas Vytautas and Firkovičius Romualdas. “Teisine karaimų padėtis Lietuvoje (xivxviii)”, Socialistinė teisė 4 (1975): 4853.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reiner Elchanan. “The rise of an Urban Community: Some Insights on the Transition from the Medieval Aszkenaz to the xvi Century Jewish Community in Poland“. Kwartalnik Historii Źydow 3 (2007): 363372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reiner Elchanan. “The Ashkenazi Elite at the Beginning of the Modern Era: Manuscripts versus Printed Book”. Polin: Studies in Polish Jewry 10 (1997), 8598.

  • Search Google Scholar