Free access

Register

Anders, Władysław 163
Antoszkiewicz, Krystyna 13, 34, 42, 44, 221, 225, 226, 251, 252, 253
Awers [Untergrundpost] 179
Bartoszewski, Władysław 146, 160, 164, 165, 166, 168
Bauernbataillone/Bataliony Chłopskie (BCh) 145
Bewegung für die Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte/Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) 218, 219
Bieliński, Konrad 232, 233, 234, 240
Bogucka, Teresa 232, 233
Brykczyński, Władysław 218
Brykowska, Ewa 221, 226
Bryłowski, Jan 239
Bryłowski, Paweł 13, 38, 39, 52, 54, 73, 74, 75, 76, 117, 118, 166, 224, 225, 238, 239, 248, 251, 253, 254, 267
Bujak, Zbigniew 37, 118, 196, 197
Bund der Kämpfer für Freiheit und Demokratie/Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD) 168
Bürgermiliz/Milicja Obywatelska (MO) 92
Bush, George W. 127
CDN [Untergrundverlag] 70, 212, 213, 214, 230
Chlebowski, Tomasz [im Text zitiert als anonymer „Untergrundphilatelist“] 1, 2, 211, 220, 235, 243, 248
Chrzanowski, Wiesław 148, 150
Dowgiałło, Krzysztof 183
Dziewanowski, Kazimierz [s. auch Hillski, Rowland] 242, 248
Editions Spotkania (Paris) [Emigrationsverlag] 185, 228
Fabrycka, Milada 218
Fabrycki, Leszek 218
Familia (Puławy) [Untergrundverlag] 215, 216, 217, 219, 221, 222
Feldpost/Poczta Polowa [Bezeichnung auf Untergrundbriefmarken] 11, 40, 9192, 93, 95, 96, 100, 102, 103, 152, 189, 239258, 259
Feldpost/Poczta Polowa [des Warschauer Aufstandes] 33, 41, 42, 43, 45, 134, 138139, 140, 147
Fonds für Unabhängige Verlage/Fundusz Wydawnictw Niezależnych (FWN) 214
Fonds Gesellschaftlicher Initiativen/Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIS) (Lublin) 73, 76, 117, 224, 225, 238, 248
Freie Lagerpost Kwidzyn/Wolna Poczta Obozowa Kwidzyn 60
Freie Post/Wolna Poczta 35, 258, 259
Freiwillige Reserve der Bürgermiliz/Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) 172
Geheimdienst/Służba Bezpieczeństwa (SB) [der Volksrepublik Polen] 87, 105, 107115, 125, 171, 173, 174, 182, 184, 218, 229230, 240, 245, 247, 250
Geremek, Bronisław 76, 85
Gesellschaft der Untergrundpost/Towarzystwo Poczty Podziemnej (TPP) (Warszawa) 5, 13, 211, 217, 266, 267
Gierek, Edward 175
Giza, Józef 110
Głażewski, Stanisław 8, 13, 34, 39, 40, 42, 43, 64, 65, 68, 72, 75, 84, 107, 120, 121, 123, 132, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 239, 250
Gnida, Joachim 109
Godlewski, Zbigniew 183
Gomułka, Władysław 175, 177
Gwiazda, Andrzej 85
Gzik, Ryszard Józef 110
Haneman, Eugeniusz 148, 149
Heimatarmee/Armia Krajowa (AK) 48, 140, 141, 142, 143, 145, 154, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 169
Hilfsfonds/Fundusz Pomocy 225
Hilfsfonds für Unabhängige Polnische Literatur und Wissenschaft/Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej 230
Hillski, Rowland [s. auch Dziewanowski, Kazimierz] 3, 43, 44, 242, 248
Homo Homini Post/Poczta Homo Homini 92, 95, 97, 98, 100, 107, 108, 109117
Inter-Lagerpost Kwidzyn/Inter Poczta Obozowa Kwidzyn 59, 60
Interniertenpost Załęże/Poczta Internowanych Załęże 57, 58
Janas, Zbigniew 118
Jarnuszkiewicz, Jerzy 155
Jaruzelski, Wojciech 87, 112, 127, 128, 134, 143, 144
Johannes Paul II. 48, 58, 59
Kämpfende Solidarność/Solidarność Walcząca 70, 77, 97, 190, 233, 258
Kapturkiewicz-Szewczyk, Maria 14, 34, 35, 84, 89, 90, 107, 120, 121, 166, 169, 215, 216, 217, 218, 222
Karczewski, Andrzej 14, 51, 63, 64, 65, 68, 75, 84, 211, 223, 224, 231, 239, 241, 249
Kobyliński, Anatol 227, 247
Komitee für Unabhängige Kultur/Komitet Kultury Niezależnej 214, 232
Komitee zur Verteidigung der Arbeiter/Komitet Obrony Robotników (KOR) 176, 177, 191, 198
Komitee zur Verteidigung der Solidarność/Komitet Obrony Solidarności (West-Berlin) 227
Komorowski, Tadeusz 162, 163
Konföderation für ein Unabhängiges Polen/Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) 5, 13, 77, 258
Konikiewicz, Ryszard 14, 40, 244, 245, 249
Kopczak, Bogusław 109
KPN Post/Poczta KPN 5, 34, 37, 52, 77, 111, 120, 161, 181, 182, 239, 258, 259
Krakau Post/Poczta Kraków 35, 37, 239, 240
Kulerski, Wiktor 37, 118, 228, 232, 233
Kuroń, Jacek 37
Lagerpost Białołęka/Poczta Obozowa Białołęka 122, 124
Lagerpost Łowicz/Poczta Obozowa Łowicz 122, 128, 129, 130, 203
Lagerpost Nowy Łupków/Poczta Obozowa Nowy Łupków 124
Lagerpost Strzebielinek/Poczta Obozowa Strzebielinek 205
Landeskommission, Landesverständigungskommission [der Gewerkschaft Solidarność]/Krajowa Komisja, Krajowa Komisja Porozumiewawcza (KKP) 100, 190
Landeskoordinierungskommission für Bildung und Erziehung der Gewerkschaft „Solidarność“/Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność“ 145
Latukowicz, Jerzy 73, 74, 75, 76
Leszczyńska, Elżbieta 218
Leszczyński, Wiesław 218
Lis, Bogdan 85
Lokales Widerstandskomitee „Solidarność“/Terenowy Komitet Oporu „Solidarność“ (TKOS) 235
Maczek, Stanisław 163
Małagocki, Krzysztof 84, 169, 216, 217
Marchel, Roman 150
Masowien Post/Poczta Mazowsze 35
Michnik, Adam 37
Mickiewicz, Adam 104, 172
Militärrat der Nationalen Errettung/Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) 87, 112, 131, 132, 133, 134, 135
Miłosz, Czesław 251
Most (Warschau) [Untergrundverlag] 51, 64, 224
Motorisierte Reserven der Bürgermiliz/Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) 92, 100, 101, 103107, 112, 117, 172, 174, 176
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 134
NOW-a [Untergrundverlag] 214
Nowa Huta Post, Nowa Huta Post der Lenin-Hütte/Poczta Nowa Huta, Poczta Nowa Huta H[uta] L[enina] 67, 71, 180
NZS Post/Poczta NZS 5, 34, 35, 186, 187, 258
Okulicki, Leopold 162, 163
Peciak, Andrzej 73
Pełka, Andrzej 109
Pepliński, Edmund 183
Pietrasiewicz, Tomasz 73
Piłsudski, Jozef 48, 163, 229, 254
Politische Gruppe „Wola“/Grupa Polityczna „Wola“ 219, 220
Polnische Post/Poczta Polska [Bezeichnung auf Untergrundbriefmarken] 55, 7692, 179
Polnische Post/Poczta Polska [staatliche Post der Volksrepublik Polen] 35, 36, 43, 5159, 60, 128, 138, 139, 140, 143, 144, 151156, 158, 161, 164, 167, 203, 204, 205, 241
Polnische Post MKK Wola/Poczta Polska MKK Wola [Bezeichnung auf Untergrundbriefmarken] 133, 134, 135
Polnische Untergrundpost/Polska Poczta Podziemna 178, 179, 181
Polnische Vereinigte Arbeiterpartei/Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) 21, 98, 107, 113, 126, 134, 143, 144171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 185, 198
Polnischer Pfadfinderverband/Związek Hacerstwa Polskiego (ZHP) 155
Polnischer Philatelistenverband/Polski Związek Filatelistów 267
Polnisches Komitee der Nationalen Befreiung/Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) 74, 141, 143
Popiełuszko, Jerzy 48, 115
Post der Danziger Werft/Poczta Stoczni Gdańskiej 83, 84
Post der Kämpfenden Solidarność/Poczta Solidarności Walczącej 35, 55, 77, 193258
Post der KPN-Jugendgruppe/Poczta Grupy Młodzieżowej KPN 109, 110
Przemyk, Grzegorz 115
Radio Freies Europa/Radio Wolna Europa 172, 175, 227, 247
Radio Solidarność 48
Regionales Exekutivkomitee der Gewerkschaft „Solidarność“ Region Masowien/Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ „Solidarność“ Regionu Mazowsze (RKW) 70, 157, 219228, 232, 233, 235, 240
Regionales Exekutivkomitee der Schlesisch-Dombrowaer Region/Regionalny Komitet Wykonawczy Region Slasko-Dabrowski [sic!] (RKW) 107
Remuszko, Stanisław 14, 45, 51, 52, 54, 71, 89, 95, 211, 235, 240, 241, 242, 244, 245, 253
Rowecki, Stefan 162, 163
Rydz-Śmigły, Edward 163
Sikorski, Władysław 163, 164
Solidarité avec Solidarność (Paris) 228
Solidarność (Amsterdam) 227, 228, 230
Solidarność Post/Poczta Solidarność, Poczta Solidarności 5, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 5267, 69, 73, 74, 76, 80, 81, 84, 85, 93, 9495, 96, 105, 106, 111, 112, 115, 116, 117, 118120, 121, 139, 140, 148, 149, 153, 155, 156158, 162, 163, 164, 179, 180, 182, 194, 195197, 200, 206, 217, 220, 221, 225, 226229, 236, 238, 239, 240, 248, 258, 259
Solidarność Post Zentral-Ost-Region/Poczta Solidarność Region Środkowo-Wschodni [Lagerpost] 55, 56
Sosnkowski, Kazimierz 163
Stawisiński, Jan 109
Strzałkowski, Roman 115
Strzemeska, Regina 14, 40, 244, 245, 249
Studziński, Bogumił 218
Szczęsna, Joanna 14, 36, 37, 44, 54, 107, 132, 215, 223, 231, 238, 242, 243, 244, 249
Szewczyk, Bogdan 34, 120, 215, 216, 217
Tofil, Piotr 14, 36, 41, 42, 44, 53, 54, 166, 187, 238, 253
Tokarzewski, Michał 162, 163
Überbetriebliches Arbeiterkomitee der „Solidarność“/Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności“ (MRK „S“) 233
Überbetriebliches Gründungskomitee der „Solidarność“/Międzyzakładowy Komitet Założycielski „Solidarności“ (MKZ) 114
Überbetriebliches Koordinierungskomitee Wola/ Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny Wola (MKK) 66, 112, 133134, 135, 233
Überbetriebliches Streikkomitee/Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) 72
Unabhängige Post/Poczta Niezależna [Bezeichnung auf Untergrundbriefmarken] 35, 187, 200
Unabhängige Post Pommern/Niezależna Poczta Pomorze 35, 82, 239
Unabhängige Selbstverwaltete Gewerkschaft Solidarność/Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność (NSZZ) 1, 6, 7, 21, 47, 63, 65, 66, 7088, 89, 93, 94, 96, 99, 100, 114, 118, 119
Unabhängiger Studentenverband/Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) 5, 34, 258
Untergrundpost/Poczta Podziemna [Bezeichnung auf Untergrundbriefmarken] 42, 52, 96, 97
Urban, Jerzy 86
Verlag der Politischen Gruppen „Wola“/Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola“ [Untergrundverlag] 219, 220
Versicherungsfonds für Unabhängige Verlage/Fundusz Ubezpieczeniowy Wydawnictw Niezależnych 214, 215
Volksarmee/Armia Ludowa (AL) 141, 145, 154
Vorläufige Koordinierungskommission der Gewerkschaft „Solidarność“/Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność“ (TKK) 38
Walentynowicz, Anna 85, 157
Wałęsa, Lech 66, 67, 69, 70, 82, 85, 86, 127, 157, 190, 260
Widerstandsfonds/Fundusz Oporu 225, 226
Widerstandsgruppen „Die Solidarischen“/Grupy Oporu „Solidarni“ 225, 226
Wilk, Zbigniew 109
Wiśniewski, Janek 183
Znojkiewicz, Andrzej 5, 14, 34, 36, 50, 51, 80, 81, 82, 93, 94, 111, 151, 155, 161, 169, 195, 196, 197, 217, 218, 225, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 246, 248, 253, 254

Widerstand mit Briefmarken

Die polnische Oppositionsbewegung und ihre Unabhängige Post in den 1980er Jahren

Series: