Victims of Political Choice

Noble Refugees from Dobrzyń Land, 1391–1405 and Later

In: East Central Europe
View More View Less
 • 1 University of Gdańsk

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):

The political history of the small territory of Dobrzyń Land became much more complex at the beginning of Władysław Jagiełło’s rule (1386–1434). Władysław of Opole pledged part of Dobrzyń Land (the castle of Złotoria, 1391) to the Teutonic Knights. Then in 1392, after a short war against the king of Poland, Władysław of Opole pawned the entirety of Dobrzyń Land to the Teutonic knights. Neither King Władysław Jagiełło nor the Polish political elite recognized the legality of the pledge. However, the rule of the Teutonic Knights in Dobrzyń Land led to the polarization of political attitudes among the local noblemen. A faction of local noble elites, the so-called Teutonic party, accepted the rule of the Order and collaborated eagerly with the temporary rulers of the land. Another faction, the so-called the royal party, did not agree to the rule of the Order and chose to emigrate to territories ruled directly by Władysław Jagiełło. Their domains in Dobrzyń Land were confiscated by the Order. The Polish king in response gave them temporary possessions within the territory of the kingdom. The situation reversed in 1405 when Dobrzyń Land was redeemed by Władysław Jagiełło. As a consequence, the refugees returned and redeemed land confiscated by the Order. Repression in turn by the Polish ruler induced some of the Teutonic party to seek the protection of the Order in Prussia. A few years later, as a result of the Polish-Lithuanian–Teutonic war (1409–1411), Dobrzyń Land was again occupied by the Teutonic Knights. Once more, some of the nobles fled from their homeland to territories unoccupied by the Teutonic Knights, while some of the Teutonic party returned to Dobrzyń Land. In the end, as a result of the Teutonic Knights’s defeat at the Battle of Grunwald (1410) and decisions of the First Peace of Toruń (1411), Dobrzyń Land came again under the long-term rule of Polish kings. That meant the return of refugees from the royal party and again forced the Teutonic Knights’ supporters to go into exile. In the end, some of the latter reconciled with the Polish king and came back to their homeland. Some, however, remained in the Teutonic State, where they were given domains.

 • Archiwum Główne Akt Dawnych (agad), Warsaw, Księgi ziemskie brzeskie, ks. 3, f. 93.

 • agad, Księgi ziemskie sieradzkie, ks. 4, f. 19.

 • Baczkowski, Krzysztof et al., eds. 1997. Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, vols. 10–11. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe pwn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piekosiński, Franciszek , ed. 1896a. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388–1420 [The accounts of the court of the King Władysław Jagiełło and the Quinn Jadwiga, 1388–1420]. Cracow: Akademia Umiejętności, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weise, Erich , ed. 1970. Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, vol. 1. Marburg: N.G. Elwert Verlag.

 • Bieniak, Janusz . 1986. “Kształtowanie się terytorium ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu” [The formation of Dobrzyń Land territory in the Middle Ages]. Zapiski Historyczne 51: 743.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 1990. “Recepcja prawa chełmińskiego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu” [The reception of the law of Chełmno in Cuiavia and the land of Dobrzyń in the Middle Ages]. In vol. 1 of Studia Culmensia historico-iuridica czyli księga pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego [Studia Culmensia historico-iuridica or the commemorative book of the 750th anniversary of Chełmno law], edited by Zbigniew Zdrójkowski , 193228. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 1995a. “Od wójtów Rypina do rodu szlacheckiego. Starorypińscy w xiv i xv stuleciu” [From the advocates of Rypin to a noble family. The Starorypiński family in 14th and 15th centuries]. In Rypin. Szkice z dziejów miasta [Rypin. Sketches of the city’s history], edited by Mirosław Krajewski , 3978. Rypin: Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 1995b. “Elita ziemi dobrzyńskiej w późnym średniowieczu i jej majątki” [The elites of the land of Dobrzyń in the late Middle Ages and their landed property]. In Stolica i region. Włocławek i jego dzieje na tle przemian Kujaw i ziemi dobrzyńskiej [Capital and region. Włocławek and its history against the backdrop of changes in Kujawy and Dobrzyń Land], edited by Olga Krut-Horonziak and Leszek Kajzer , 2359. Włocławek: Urząd Miejski we Włocławku, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki we Włocławku.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 2004. “Sadłowo i jego dziedzice w średniowieczu” [Sadłowo and its heirs in the Middle Ages]. In Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej [The castle in Sadłowo in the Dobrzyń Land], edited by Leszek Kajzer , 25123. Rypin: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 2009a. “Radziki (Radzikowo) i ich dziedzice w średniowieczu” [Radziki (Radzikowo) and its heirs in the Middle Ages]. In Zamek w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej [The castle in Radziki Duże in the Dobrzyń Land], edited by Leszek Kajzer , 2351. Rypin: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz . 2009b. “Terminologia pokrewieństwa i powinowactwa w średniowiecznych źródłach” [The terminology of kinship and affinity in medieval sources]. Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 13: 321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz , and Alicja Szymczakowa . 1985. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy xiiixv wieku. Spisy [The officials of Łęczyca, Sieradz and Wieluń Lands in 13th–15th centuries. The roster]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bieniak, Janusz , and Sobiesław, Szybkowski . 2014. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy xiixv wieku. Spisy [The officials of Cuiavia and the land of Dobrzyń in the 12th–15th centuries. The roster]. Kórnik: Bibliotek Kórnicka.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biskup, Marian . 1960. “Materiały do dziejów krzyżackiej okupacji w ziemi dobrzyńskiej na przełomie xiv i xv wieku” [The data on the history of the Teutonic Knights’ occupation of the land of Dobrzyń at the turn of the 14th century]. Zapiski Historyczne 25: 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biskup, Marian . 1993. Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308–1521 [The Polish-Teutonic wars, 1308–1521]. Gdańsk: Wydawnictwo Marpress.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Biskup, Marian , and Gerard, Labuda . 1988. Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo – Państwo – Ideologia [History of the Teutonic Order in Prussia. Economy – Society – State – Ideology]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dvořáková, Daniela . 1996. “Polacy na dworze węgierskim za panowania Zygmunta Luksemburskiego. Ścibor ze Ściborzyc i jego krewni” [The Poles at the Hungarian court during the reign of Sigismund of Luxembourg. Ścibor ze Ściborzyc and his kin]. In Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, edited by Andrzej Radzimiński and Jan Wroniszewski , 171180. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dvořáková, Daniela . 2000. “Šl`achtici z Ludanic a král` Žigmund Luxemburský [The noble family of Ludanice and the King Sigismund of Luxembourg].” Historický časopis 48, no. 1: 3544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dvořáková, Daniela . 2003. Rytier a jeho král`. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredevekého uhorského šl`achtica s osobitným zretel`om na územie Slovenska [The knight and his king. Stibor of Stiboric and Sigismund of Luxembourg. The biography of medieval Hungarian nobleman regarding especially Slovak lands]. Budmerice: Vydavatel`stvo Rak.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engel, Pál . 1996. Magyarország világi archontologiája 1301–1457 [Secular archontology of Hungary, 1301–1457]. Vol. 1. Budapest: História, mta Történettudományi Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goyski Marian . 1906. “Sprawa zastawu ziemi dobrzyńskiej przez Władysława Opolczyka i pierwsze lata sporu” [The case of the land pledge of Dobrzyń by Władysław of Opole and the first years of argument]. Przegląd Historyczny 3, no. 1: 2151, no. 2: 177–198, no. 3: 333–350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Górski, Karol . 1986. Studia i szkice z dziejów państwa krzyżackiego [Studies and outlines on the history of the Teutonic state]. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guldon, Zenon , and Jan Powierski . 1974. Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w xiiixiv wieku [Administrative divisions of Cuiavia and the Dobrzyń Land in the 13th–14th centuries]. Warsaw: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jasiński, Kazimierz . 2011. Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich [The lineage of the Piasts of Lesser Poland and Cuiavia]. Poznań: Wydawnictwo Historyczne.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jähnig, Bernhart . 2013. “Dostojnicy zakonu krzyżackiego w Prusach” [Dignitaries of the Teutonic Knights in Prussia]. In Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w xiiixvi wieku [The Teutonic Order in Prussia and Livonia. Administrative and church divisions in the 13th–16th centuries], edited by Roman Czaja and Andrzej Radzimiński , 279329. Toruń: Wydawnictwo Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joachim, Erich , ed. 1896. Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409. Königsberg: Verlag von Thomas und Oppermann.

 • Jóźwiak, Sławomir . 1999. “Przeobrażenia centralnej władzy administracyjnej zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej w latach 1285–1410” [The transformations of central administrative government in the land of Chełmno, 1285–1410]. Zapiski Historyczne 64: 740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jóźwiak, Sławomir . 2004. Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Studium nad sposobami pozyskiwania i wykorzystywaniem poufnych informacji w późnym średniowieczu [Intelligence and counterintelligence services in the Teutonic state in Prussia. The study of techniques for acquiring and using confidential information in the late Middle Ages]. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jóźwiak, Sławomir . 2011. Centralne i terytorialne organy władzy zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228–1410. Rozwój – przekształcenia – kompetencje [The organs of central and territorial government of the Teutonic state in Prussia, 1228–1410. Development—transformations—competencies]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jóźwiak, Sławomir , Krzysztof Kwiatkowski , Adam Szweda , and Sobiesław Szybkowski . 2010. Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411 [The war of Poland and Lithuania against the Teutonic Order, 1409–1411]. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krzyżaniakowa Jadwiga , and Jerzy Ochmański . 1990. Władysław ii Jagiełło [Władysław ii Jagiełło]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubon, Sebastian . 2016. Die Aussenpolitik des Deutschen Ordens unter Hochmeister Konrad von Jungingen (1393–1407). Göttingen: V und R unipress.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kurtyka, Janusz et al. 1990. Urzędnicy małopolscy xiixv wieku. Spisy [Officials of Lesser Poland, 13th–15th centuries. The roster]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Możejko, Beata . 1997. “Staszek (Stanisław) z Bolomina” [Staszek (Stanisław) of Bolomino]. In vol. 4 of Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego [Biographical dictionary of West Pomerania], edited by Zbigniew Nowak , 259. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Gdański.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Możejko, Beata . 1998. Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu [The knight’s house Swinka on the Polish-Teutonic border in Middle Ages]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neitmann, Klaus . 1992. “Die Pfandverträge des Deutschen Ordens in Preussen.” Zeitschritf für Ostforschung 41: 167.

 • Nikodem, Jarosław . 2009. Jadwiga król Polski [Jadwiga the king of Poland]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo we Wrocławiu Sp. z o.o.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nowak, Przemysław . 2002. “Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku” [The documents of the peace treaty of Raciążek, 1404]. Studia Źródłoznawcze 40: 5777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nowak, Zenon Hubert . 1982. “Dyplomacja Polska w czasach Jadwigi i Władysława Jagiełły (1382–1434) ” [Polish diplomacy in the era of Jadwiga and Władysław Jagiełło, 1382–1434]. In vol. 1 Historia dyplomacji polskiej [History of Polish diplomacy], edited by Marian Biskup , 299393. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelech, Markian . 1982. “Die hochmeisterlichen Räte vom 1412. Ein Beitrag zur Personengeschichte des Deutschordenslandes Preussen.” Altpreussische Geschlechterkunde 13: 65105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelech, Markian . 1983. “Die hochmeisterlichen Räte vom Jahre 1412. Ihre Tätigkeit und Bedeutung.” Blätter für Deutsche Landesgeschichte 119: 3370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelech, Markian . 1986. “Der verlorene Ordensfoliant 5 (früher Hochmeister-Registrant ii) des Hist. Staatsarchiv Königsberg mit Regesten (nach Rudolf Philippi und Erich Joachim).” In vol. 1 of Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens, edited by Udo Arnold , 123180. Marburg: N.G. Elwert Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelech, Markian . 1989. “Zu den politischen Zielen des Deustschen Ordens beim Schiedsspruch des Königs Wenzel von Böhmen 1410.” Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 38: 177187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piekosiński, Franciszek , ed. 1896. Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388–1420 [The accounts of the court of King Władysław Jagiełło and Queen Jadwiga, 1388–1420]. Cracow: Akademia Umiejętności, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pakulski, Jan . 1995. “Jeszcze o zastawie Złotorii i ziemi dobrzyńskiej krzyżakom przez Władysława Opolczyka w latach 1391–1392” [Once more about the pledge of Złotoryja and the land of Dobrzyń to the Teutonic Knights by Władysław of Opole, 1391–1392]. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie 9: 1130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rymar, Edward . 1995. Rodowód książąt pomorskich [The lineage of the Pomeranian dukes], vol. 2. Szczecin: Książnica Pomorska.

 • Sikora, Franciszek . 1987. “Kilka uwag o konflikcie zbrojnym węgiersko-polskim w roku 1410” [Some remarks about the Polish-Hungarian military conflict in 1410]. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Historyczne 12: 105118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sperka, Jerzy . 2003. Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396) [Wars of Władysław Jagiełło against duke Władysław of Opole, 1391–1396]. Cieszyn: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Cieszyn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sperka, Jerzy . 2006. Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą [The entourage of Władysław of Opole, 1370–1401. Study of the elites of power in relation to the monarch]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sperka, Jerzy . 2016. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401) [Władysław of Opole, duke of Opole, Wieluń, Cuiavia, land of Dobrzyń, lord of Ruthenia, palatine of Hungary and steward of Poland (1326/1330–8 or 18 May 1401)]. Cracow: Wydawnictwo Avalon.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sroka, Stanisław A. 2001. Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387–1437 [The Poles in Hungary during the reign of Sigismund of Luxembourg, 1387–1437]. Cracow: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szweda, Adam. 2009. Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454 [The organization and technique of Polish diplomacy in relations with the Teutonic Order in Prussia 1386–1454]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2002. “Rodzina Bolumińskich na Kujawach i w Wielkopolsce w xv wieku. Działalność, posiadłości, genealogia, heraldyka” [The Bolumiński family in Cuiavia and Greater Poland in the 15th century. Activities, landed property, genealogy, heraldry]. In Heraldyka i okolice [Heraldry and around heraldry] edited by Andrzej Rachuba , Sławomir Górzyński , and Halina Manikowska , 419443. Warsaw: Wydawnictwo DiG.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2006. Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370–1501) [The official nobility of Cuiavia in the late Middle Ages, 1370–1501]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2010a. “Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405–1413. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi na początku xv wieku” [The Teutonic Knights and their supporters in the land of Dobrzyń, 1405–1413. From studies in Polish-Prussian cross-border relationships at the beginning of the 15th century]. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3, no. 269: 281300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2010b. “Świadkowie przywileju wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 28 x 1409 roku. Z badań nad prokrzyżacką orientacją wśród szlachty dobrzyńskiej w okresie wojny 1409–1411” [The witnesses of the privilege of the Grand Master Ulryk von Jungingen, 28 October 1409. From studies of pro-Teutonic faction among the nobility of Dobrzyń Land]. Zapiski Historyczne 75: 2346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2011a. “Elita ziemi dobrzyńskiej na przełomie xiv i xv wieku. Między zakonem krzyżackim a Królestwem Polskiem” [The elites of the land of Dobrzyń at the turn of the 14th century. Between the Teutonic Order and the Kingdom of Poland]. Średniowiecze Polskie i Powszechne 3, no. 7: 87119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2011b. “Od pozorów amnestii do politycznego rewanżu. Elita szlachecka ziemi dobrzyńskiej w latach 1405–1409” [From pretenses of amnesty to political revenge. The elites of the land of Dobrzyń, 1405–1409]. In A Pomerania ad ultimas terras, edited by Jarosław Sochacki and Agnieszka Teterycz-Puzio , 440457. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2012a. “Duchowni ‘panowie chorągiewni’ podczas letniej wyprawy na Prusy w 1410 r.” [Clerical “banner lords” during the summer excursion into Prussia in 1410]. In Kościół i społeczeństwo. Studia nad obiegiem informacji i konfliktami zbrojnymi w dawnych i nowych wiekach [Church and society. Studies on information flow and armed conflicts in old and new ages], edited by Janusz Grabowski , 209225. Warsaw: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2012b. “Dziedzice Chocenia herbu Ostoja (Mościc) w xv wieku. Genealogia i majątki” [The Choceński family in the 15th century. Genealogy and landed property]. In Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów Średniowiecza i czasów nowożytnych [Birth of the Republic. Studies of the Middle Ages and modern times], edited by Waldemar Bukowski and Tomasz Jurek , 281303. Cracow: Towarzystwo naukowe Societas Vistulana.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2015. “Ścibor z Małego Ściborza” [Ścibor of Małe Ściborze]. In vol. 50 of Polski słownik biograficzny [Polish biographical dictionary], edited by Michał Baczkowski et al., 443445. Warsaw: Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szybkowski, Sobiesław . 2018. “W krzyżackiej służbie. Dobrzyńscy dinerzy wielkich mistrzów i urzędników zakonnych na przełomie xiv i xv wieku” [In the service of the Teutonic Knights. The Grand Master and the Teutonic officials young courtiers from Dobrzyń Land at the turn of the 14th century]. In Inter Regnum et Ducatum, edited by Piotr Guzowski , Marzena Liedke , and Krzysztof Boroda , 577597. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tandecki, Janusz . 2008. “Polityka zewnętrzna” [External politics]. In: Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo [The state of the Teutonic Order in Prussia. Authority and society], edited by Marian Biskup and Roman Czaja , 110123. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe pwn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wróbel, Dariusz . 2016. Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły [Political elites of the Kingdom of Poland in relation to the problem of Teutonic Knights during the reign of Władysław Jagiełło]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 195 195 29
Full Text Views 10 10 0
PDF Views & Downloads 4 4 0