Save

Jarosław Krasnodębski, Z Wilna nad Wilią do ‘Wilna nad Wisłą’. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944–1948), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Toruńskiego Mikołaja Kopernika, 2019. 266 p. ISBN 978-83-231-4247-8

In: Lithuanian Historical Studies
View More View Less
  • 1 Lithuanian Institute of History
Open Access

Content Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 60 60 6
PDF Views & Downloads 77 77 5